شرکتهایی که به فریلنسرها برون سپاری دارند

شرکتهایی که به فریلنسرها برون سپاری دارند، به دو دسته تقسیم میشوند. دسته بندی: شرکتهایی که فریلنسرها را با فیلترهایی میسنجند و بعد آنها را در لیست خود قرار میدهند شرکتهایی که بصورت رندوم و بدون تخصص، فریلنسرهای طبقه بندی نشده را در لیستشان قرار میدهند شرکتهای دسته اول: این شرکتها برای سپردن پروزه بسیار […]