ویژگی آن تایم بودن فریلنسرها

فریلنسرها به چند دسته طبقه بندی میشوند که معمولا کسی به آن توجه نمیکند اما خود فریلنسرها برایشان مهم است که در کدام دسته قرار دارند چون روی پروژه های دریافتی در حوزه تخصصشان تاثیر میگذارد! دسته بندی: -تنها شغل، فریلنسری است. -شغل اول، فریلنسری است. -شغل دوم یا چندم، فریلنسری است. -فریلنسری بعنوان تفریح […]

ویژگی آن تایم بودن فریلنسرها

معمولا به نظر نمیرسد اما فریلنسرها به آن تایم بودنشان معروف هستند. به موقع تحویل دادن مهم است: یک تصور جمعی درمورد فریلنسرها وجود دارد که آنها اگر زمانی را برای تحویل پروژه به مشتری بگویند، امکان ندارد که خُلف وعده کنند. پس بخشی از اعتمادی که به فریلنسرها میشود، مدیون این تصور است و […]